tillbaka


  Därför sjunger jag om Victor Jara - den oklippta versionen.  English version

Den 11 september 1973 tog general Augusto Pinochet makten i Chile genom en kupp stödd av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA och det amerikanska kylskåpsföretaget ITT. Året efter skrev jag sången om den mördade chilenske teatermannen och trubaduren Victor Jara. Inför årets turné och 40-årsdagen av militärkuppen, tyckte jag att det var rätt tidpunkt att ta upp sången om Victor Jara igen. Samtidigt var jag tveksam. Skulle den yngre delen av min publik känna sig utanför om jag började tala om någonting som hände långt innan innan de föddes? Skulle de tycka att det möjligen fanns aktuellare frågor att ta upp?
 Själv tycker jag att Victor Jara trots sin ålder är en av mina absolut mest aktuella sånger!
 

Inte bara för att de åtta soldater som turades om att plåga ihjäl Victor Jara nu, fyrtio år senare, äntligen har ställts inför rätta.
 Inte bara för att de studenter, som demonstrerar i Santiago för ett rättvisare utbildningssystem öppet för alla, sjunger hans sånger.
 Inte bara för att mapucheindianerna i södra Chile, som kämpar mot de stora internationella skogsbolagens stöld av deras marker, sjunger hans sånger.
 

Sången är aktuell för att militärkuppen i Chile 1973, som Naomi Klein så riktigt påpekar i sin bok Chockdoktrinen, i extremt hög grad har präglat och fortfarande präglar den tid vi lever i!
 En av de första saker general Pinochet gjorde när han tagit makten var att kalla in en grupp unga ekonomer - lärjungar till den då ännu förhållandevis okände Chicagoekonomen Milton Friedman - och låta dem testa hans ekonomiska idéer.
 Idéerna går mycket kortfattat ut på att riva sönder de sociala sammanhang som binder människor samman, från fotbollsklubbar, fackföreningar och politiska partier till gemensamt ägda skolor, sjukhus, järnvägar m.m. Försäkringar och sociala skyddsnät ska avlägsnas. Man strävar helt enkelt efter att slå sönder medmänsklighet, kärlek och solidaritet och tvinga enskilda individer, reducerade till sina ekonomiska intressen, att likt gladiatorer slåss mot varandra på den obegränsade och avreglerade marknadens arena. Så kan elit och överklass på läktarna, med förmögenhet, kontakter och kunskap om hur man supersnabbt kan flytta pengar med datorer, berika sig på de kämpandes bekostnad. Man kan också se det som en klasskamp uppifrån mot de landvinningar som arbetarklassen i delar av den industrialiserade världen kämpade sig till efter andra världskrigets slut.
 Milton Friedmans "Chicago boys" fick fria händer. De som satte sig till motvärn tog Pinochet och hans bödlar hand om: 3 000 mördade, 30 000 torterade, hundratusentals drivna i landsflykt. (40 000 bara till Sverige!) Sveriges ambassadör i Chile, Harald Edelstam, lyckades, på ett sätt som påminner om Raul Wallenberg i Budapest 1944, slita ett par hundra människor ur dödens käftar. (Detta är det tyst om i Sverige eftersom man inte vill genera stormakten USA.) Nyliberalismen, som Milton Friedmans ekonomiska teorier kom att döpas till, föddes i fascism, mord, terror och tortyr!
 

1976 belönades Milton Friedman med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Sveriges heder räddades av dem som trots hård polisbevakning protesterade, t.o.m. inne på själva konserthuset, mot utdelningen av priset.
 Konservativa politiker betraktade Milton Friedmans ekonomiska politik som framgångsrik. USA:s president Ronald Reagan tog Milton Friedman till rådgivare och lät som en av sina första åtgärder avskeda 11 000 strejkande amerikanska flygledare. Här skulle inga fackföreningar komma och tro att de hade något att säga till om!
 Storbritanniens Margaret Thatcher var också förtjust. En av hennes första åtgärder som premiärminister var att krossa de brittiska gruvarbetarnas fackföreningar och bussa poliser och hundar på de strejkande gruvarbetarnas svältande hustrur och barn. Som hon uttryckte det: "There is no such thing as a society." När hennes brutala metoder inte fick det folkliga stöd hon hade väntat sig gick hon i krig mot Argentina om Falklandsöarna/Malvinas för att försvara en gammal, unken kolonial dröm. Som någon av hennes svenska beundrare sa efter hennes död: "Hon gjorde det åter tillåtet att vifta med den brittiska flaggan." Ja, till priset av drygt niohundra unga engelska och argentinska pojkars liv!

De nyliberala idéerna spred sig också till Sverige. I slutet av 1970-talet bildade Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, nuvarande Svenskt Näringsliv, en hemlig arbetsgrupp under ledning av Sture Eskilsson med uppgift att predika det nya evangeliet. Många minns fortfarande deras första kampanj "Satsa på dig själv" med ABBA:s Annifrid Lyngstad som främsta affischnamn. Egoismen sattes i högsätet. Tydligare kunde kärnan i nyliberalismens budskap nog inte ha formulerats.
 När Carl Bildt blev statsminister 1991 hyllade han nyliberalismen som "den enda vägen". När han efter den borgerliga valsegern 2006 blev utrikesminister under Fredrik Reinfeldt lät han sig intervjuas i Dagens Nyheter. Där uttryckte han sin beundran för och glädje över att då och då få samtala med Henry Kissinger och ta del av hans erfarenheter.
Henry Kissinger var mannen bakom kuppen i Chile och många andra kupper i Latinamerika. Han har också, enligt den engelske journalisten Christopher Hitchens, organiserat kupper, massmord och stöd till diktaturer i Sydostasien, Bangladesh, Östtimor och Cypern. Henry Kissinger tvekade inför att åka till Margret Thatchers begravning av rädsla för att gripas för brott mot mänskligheten så som hände Augusto Pinochet när han 1998 besökte London. Den spanske domaren Baltasar Garzón lyckades då få Pinochet arresterad och fängslad i ett och ett halvt år innan hans gamla beundrare och kompis lyckades få honom frisläppt och tillbakaskickad till Chile. Gamla kompis? Margaret Thatcher, så klart! Och Henry Kissinger är alltså den man som Sveriges utrikesminister sätter så stort pris på att träffa. Tur att Carl Bildt inte var utrikesminister under 1940-talet. Man kan bara spekulera i vem han då hade utryckt sin beundran för.
 

Sverige lär vara det land i Europa som har gått längst när det gäller nyliberala "reformer". Tar man utvecklingen inom t.ex. skola, vård, post och tågtrafik ser man tydligt inflytandet från Milton Friedman. I den nuvarande borgerliga alliansen har politiker som Kristdemokraternas Ebba Busch, moderaternas förre partisekreterare Sofia Arkelsten, och Centerpartiets nuvarande ledare Annie Lööf, uttryckt sin beundran för Margaret Thatcher.

Arvet efter kuppen i Chile för fyrtio år sedan är alltså i högsta grad levande! Efter storföretagens flytt till Asien, främst Kina med dess underbetalda och hårt disciplinerade arbetskraft, och det ekonomiska haveriet i Europa, har EU med nyliberala idéer som vapen gått till angrepp mot demokratin i Europa. Först mot Grekland , sedan Italien och senast Cypern Och när nu uniformerade högerextremister marscherar på gatorna i Europas städer eller sitter i parlamenten i Europas länder riskerar nyliberalismen att sluta som det började – i fascism, mord, terror och tortyr.
 Jag har alltså sjungit sången om Victor Jara på alla mina konserter i år och min publik - både äldre och yngre - har förstått precis varför.


Mikael Wiehe, Aftonbladet, den 11 september 2013

 
  Therefore, I sing about Victor Jara

On 11 September 1973 General Augusto Pinochet took power in Chile in a coup supported by the CIA and the American company ITT refrigerator. The year after I wrote the song about the murdered Chilean theater man and troubadour Victor Jara. Before this year's tour and the 40th anniversary of the military coup, I thought it was the right time to take up the song of Victor Jara again. At the same time, I was hesitant. Would the younger part of my audience feel left out if I started talking about something that happened long before before they were born? Would they think that there was possibly more topical issues to address?
 Personally, I think that Victor Jara despite his age is one of my absolute most current songs!
 Not just for the eight soldiers who took turns to torment killed Victor Jara now, forty years later, has finally been brought to justice.  Not only for the students, demonstrating in Santiago for a fairer education system open to all, singing his songs.
 Not only because the Mapuche Indians in southern Chile, which fights against the big international forest companies' theft of their lands, sings his songs.
 
The song is current to the military coup in Chile in 1973, as Naomi Klein rightly points out in her book The Shock Doctrine, to an extreme degree has shaped and still shape the times we live in!
 One of the first things General Pinochet did when he took power was to call in a group of young economists - disciples of the then still relatively unknown Chicago economist Milton Friedman - and allow them to test his economic ideas.
 The ideas go very briefly on tearing the social context that binds people together, from soccer clubs, trade unions and political parties to jointly-run schools, hospitals, railways, etc. Insurance and social safety nets must be removed. The aim is simply to smash compassion, love and solidarity and force individuals, reduced to their economic interests, like gladiators fighting against each other on the unlimited and deregulated market arena. So, the elite and upper class in the stands, with wealth, contacts and knowledge of how to superfast can move money with computers, enrich themselves at the expense of struggling. One can also see it as a top class struggle against the achievements of the working class in parts of the developed world struggled after the Second World War.
 Milton Friedman's "Chicago Boys" had a free hand. Those who sat resisted took Pinochet and his executioners care of: 3000 killed, 30,000 tortured, hundreds of thousands driven into exile. (40,000 only to Sweden!) Swedish ambassador in Chile, Harald Edelstam, managed, in a way reminiscent of Raoul Wallenberg in Budapest in 1944, tearing a few hundred people from the jaws of death. (This is the silent in Sweden because you do not want to embarrass the superpower United States.) Neoliberalism, as Milton Friedman's economic theories came to be named, was born in fascism, murder, terror and torture!
 1976 Milton Friedman was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. Sweden's honor was saved by those who despite intense police surveillance protested, even inside the concert hall, the awarding of the prize.
 Conservative politicians regarded Milton Friedman's economic policies as successful. US President Ronald Reagan took Milton Friedman adviser and sounded like one of his first actions dismissing 11,000 strikers US air traffic controllers. It would be no trade unions come to believe that they had something to say!
 Britain's Margaret Thatcher was also delighted. One of her first acts as prime minister was to smash the British miners' unions and the bus and police dogs on the striking miners starving wives and children. As she put it: "There is no such thing as a society." When her brutal methods did not receive the popular support she had expected, she went to war with Argentina over the Falkland Islands / Malvinas to defend an old, musty colonial dream. As one of her Swedish fan said after her death: "She did it again allowed to wave the British flag." Yes, for the price of just over nine hundred young English and Argentine boys life!
 The neo-liberal ideas also spread to Sweden. In the late 1970s formed the Swedish Employers' Confederation, SAF, current Swedish Enterprise, a secret task force led by Sture Eskilsson with the task of preaching the new gospel. Many still remember their first campaign "Invest in Yourself" by ABBA's Annifrid Lyngstad as the main poster child. Egoism was in first place. Clearer could essence of neoliberalism message probably should not have been formulated.
 When Carl Bildt became prime minister in 1991, he praised neoliberalism as "the only way". When, after the bourgeois election victory in 2006 was Secretary of State under Fredrik Reinfeldt, he allowed himself to be interviewed in Dagens Nyheter. There, he expressed his admiration for and delight that occasionally make conversation with Henry Kissinger and share his experiences.  Henry Kissinger was the man behind the coup in Chile and many other coups in Latin America. He also, according to the English journalist Christopher Hitchens, organized coups, mass murder, and support for dictatorships in Southeast Asia, Bangladesh, East Timor and Cyprus. Henry Kissinger hesitated to go to Margaret Thatcher's funeral for fear of being arrested for crimes against humanity as happened Augusto Pinochet when he visited London in 1998. The Spanish judge Baltasar Garzón then managed to get Pinochet arrested and imprisoned for a year and a half before his old admirer and friend managed to get him released and sent back to Chile. Old friend? Margaret Thatcher, of course! And Henry Kissinger, then, the man that Swedish Foreign Minister puts such a large price to meet. Luckily, Carl Bildt, was not foreign minister in the 1940s. One can only speculate as to whom he had expressed his admiration for.
 Sweden is said to be the European country that has gone furthest in terms of neoliberal "reforms". Taking developments in eg schools, healthcare, postal and train you can clearly see the influence of Milton Friedman. In the current conservative alliance has politicians Christian Democrats Ebba Busch, Moderates former party secretary Sofia Arkelsten, and the Centre Party's current leader Annie Lööf, expressed his admiration for Margaret Thatcher.
 The legacy of the coup in Chile forty years ago is thus very much alive! After the big companies move to Asia, primarily China with its underpaid and tightly disciplined labor, and economic breakdown in Europe, the EU has with the neoliberal ideas as weapons launched an attack on democracy in Europe. First, against Greece, then Italy and later Cyprus And now when uniformed right-wing extremists march in the streets of European cities or sitting in the parliaments of European countries at risk of neoliberalism to end as it began - in fascism, murder, terror and torture.
 So I have sung the song of Victor Jara in all my concerts this year and my audience - both young and old - have understood exactly why.
Mikael Wiehe